محیط زیست دریایی

تاثیر تغییرات اقلیمی بر ماهی ها و صدف های دریایی

دنیای سبز تر - 22 شهریور 1396   14:45
تاثیر تغییرات اقلیمی بر ماهی ها و صدف های دریایی

طبق پیش بینی مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی دمای آب دریاها دو الی چهار درجه افزایش خواهد یافت. عواقب این افزایش دما، بر زندگی ماهی ها و صدفهای دریایی (پرارزش تجاری) چیست؟ محققان اروپایی مشغول یافتن این پرسش در مزارع آبزی پروری در پرتغال و لهستان هستند.

دومیتیلیاس ماتیاس، زیست شناس دریایی از موسسه تحقیقاتی دریاها و جو در پرتغال می گوید: «در آب گرم صدفها، فعالیتشان برای تصفیه آب بشدت بالا می رود. آنها بطور مرتب برای اینکه خنک بشوند آب را فیلتر می کنند. در نتیجه این فعالیت، متابولیسم و سوخت و سازشان بالا می رود. این تلاش مستمر برای تصفیه آب باعث می شود که صدفها انرژی زیادی جذب کنند. این بر رشدشان، و در نتیجه بر ابعاد پوسته صدف و وزنشان تاثیر می گذارد.
هر چه دمای آب بالاتر باشد، ماهی ها تحت استرس بیشتری قرار می گیرند. افزایش استرس هم باعث می شود که ماهی در مقابل حمله ویروسها و باکتریها آسیب پذیرتر باشند.
محققان با کمک نتیجه آزمایشها به مدلی برای بررسی میزان آسیب پذیری گونه های مختلف و ظرفیت سازگاری شان با تغییرات محیطی دست می یابند.

00