پساب فاضلاب به خلیج فارس

دنیای سبز تر - 26 اردیبهشت 1397   10:59

 سالیانه بیش از 87 میلیون مترمکعب فاضلاب در هرمزگان تولید میشود که تنها 25 درصد آن تصفیه می‌شود

به گزارش روزنامه پیام ما، ورود ۷۰۰ لیتــر پســاب فاضلاب در هــر ثانیــه بــه خلیــج فــارس، بــه معضــلی زیســت‌محیطی در بنـدر عبـاس و حاشـیه خلیـج فـارس تبدیل شــده و حیــات ایــن خلیــج را بــه خطــر انداختــه اســت. قصـه پرغصـه سـرازیر شـدن فاضلاب بـه دریـا همـواره از سـوی دوسـتداران محیــط‌زیســت مــورد اعتــراض بــوده ولــی اقــدام جــدی بــرای کاهــش ایــن معضــل صــورت نگرفتــه و مشــکل ریــزش فاضــلاب بــه دریــا در بندرعبــاس در حالــی هنــوز ادامــه دارد کــه ســاماندهی آن بیــن ســازمان‌های متولــی دســت بــه دســت شــده و بــه عنـوان یـک مشکل زیسـت‌محیطـی در ایــن شــهر ســاحلی خودنمایــی مــی‌کنــد. جاســم جــادری اســتاندار هرمـزگان مـرداد مـاه سـال گذشـته در نشسـت شـورای حفاظـت از منابـع آب هرمـزگان اعـلام کرد: جلوگیـری از ورود پسـاب فاضـلاب بـه دریـا در بندعبـاس یــک مطالبــه عمومــی اســت و بایــد هرچـه سـریعتر راهـکار مناسـبی بـرای حــل ایــن مشــکل، اتخــاذ شــود. بــه گفتــه وی و بــر پایــه اعلام اداره کل محیــط‌زیســت اســتان هرمــزگان، ســالیانه بیــش از 87 میلیــون و 801 هــزار و 248 مترمکعــب فاضلاب شـهری و خانگـی در اسـتان هرمـزگان تولیــد مــی‌شــود کــه از ایــن میــزان 25/5  درصــد آن تصفیــه می‌شــود.

هر ثانیه ۷۰۰ لیتر پساب فاضلاب به خلیج فارس سرازیر می شود
شــهریور 94 بــود کــه کیانــوش جهانبخــش عضــو شــورای اســامی شــهر بندرعبــاس بــه نشــانه اعتــراض ســرازیر شــدن فاضــاب خــام شــهر بندرعبــاس بــه دریــا خــود را بــه درون لولــه قطــور فاضلاب انداخــت، همچنیـن احمـد مـرادي عضـو مجمـع نماينــدگان اســتان هرمــزگان در مجلـس بـا انتقـاد از اينكـه مهمتريـن معضـل زيسـتمحيطي خليـج فـارس ورود فاضلاب‌هــاي خانگــي، شــهري و صنعتــي اســت، گفــت: ورود فاضلاب نسـل آبزيـان خليج فـارس را در معرض تهديــد قــرار داده و معضلــي جــدي اســت به نحوي كــه اگــر مديريــت نشــود، آينــده روشــني در انتظــار ايــن دريــاي اســتراتژيک نخواهــد بــود. آنطــور کــه روزنامــه جــوان نیــز مــی‌نویسـد احمـد مـرادی بـا بيـان اينكـه بـه دفعـات نگرانـي خـود در رابطـه بـا ورود فاضلاب بــه خليج فــارس را بــه آبفـای شـهری، دولـت و مجلـس اعلام كرده‌ايــم، گفــت: حــدود 700 ليتــر در ثانيــه پســاب‌هاي حاصــل از فاضلاب‌هــاي خانگــي و صنعتــي بــه خليج فــارس ســرازير مي‌شــود كــه سلامت مــردم را در معــرض تهديــد قــرارداده و حيــات دريــا را بــه خطــر انداختــه اســت. از آنجایــی کــه محيطزيســت هــم به عنــوان متولــي ايــن امــر بايــد بــا تشــديد نظــارت، افزايــش يگان‌هــاي ويــژه نظارتــي و اطلاع رســاني از انقــراض نســل آبزيــان خليج فــارس جلوگيــري كنــد، بــا محیــط‌زیســت اســتان هرمــزگان تمـاس گرفتیـم تـا موضـوع را پیگیری کنیــم امــا علــی رغــم پیگیــری مــا مسـوولین محیـط‌زیسـت این اسـتان از پاســخگویی خــودداری کردنــد.

11  نقطه نوار ساحلی به محل ورود فاضلاب تبدیل شده اند
با وجــود اجرایــی شــدن طــرح فاضلاب در شــهر بندرعبــاس، هنــوز برخــی خانــه‌هــا آب‌هــای ســطحی و حتـی فاضلاب آنهـا بـه سـمت خورهـا هدایــت مــی‌شــود و انــواع و اقســام زبالـه به ویـژه مـواد پلاسـتیکی، آهنـی، زبالـه‌هـای عفونـی و سرسـرنگ‌هـای معتــادان و غیــره از طریــق همیــن خورهــا بــه دریــا مــی ریــزد، بطــور مســتقیم بــر روی آبزیــان و حتــی آب دریــا اثــر مــی‌گــذارد و ضمــن ســیار بــودن مــواد پلاســتیکی بــر روی آب، موجــودات دریایــی بــه خیــال اینکــه طعمــه اســت مــی‌خورنــد و دچــار خفگــی و از بیــن رفتــن مــی شــوند. بــه گفتــه حبیــب مسـیح معـاون نظـارت و پایـش اداره کل محیــط‌زیســت هرمــزگان، 22 نقطــه در نــوار ســاحلی بندرعبــاس بــه عنــوان کانــون هــای آالایندگــی دریــا شناســایی شــده کــه در 11 نقطــه ورود عمـده پسـاب و فاضـلاب وجـود دارد.  مســیح معتقــد اســت: «وزارت نیــرو بایــد بــه موضــوع پســاب و فاضلاب بندرعبـاس ورود کـرده و بـا اختصـاص اعتبــار کافــی، بــرای همیشــه ایــن مســاله را حــل کنــد


00